گردانندگان "کتاب فارسی"

منوچهر

Ketab@KetabFarsi.com

رضا

بیژن

Info@KetabFarsi.com

 

آدرس پستی

Bijan Abadi - eBook Universal

8200 Stone Ridge Dr

Plano, TX 75025

U.S.A.

 

دوست عزیز

برای آسانتر بودن ارتباط لطفا از ارسال ایمیل فارسی با حروف لاتین خودداری فرمایید.

ایمیل های خود را یا به زبان انگلیسی ( با حروف لاتین ) یا به زبان فارسی ( با حروف فارسی )

یا با تصویر دست نویس  ( ضمیمه ایمیل ) برای "کتاب فارسی" بقرستید.

به علت کمبود وقت و دریافت چند صد ایمیل روزانه فرصت جواب به ایمیلهای طولانی  فارسی با حروف لاتین خیلی کم پیدا میشود

. ولی ایمیل کوتاه فارسی با حروف لاتین ( یک یا حداکثر دو خطی ) قابل قبول میباشد.

با سپاس از همکاری شما